Møreforsking Molde

Møreforsking Molde AS
Britvegen 4
N-6411 MOLDE
Tel +47 71 21 42 90
Fax +47 71 21 42 99
mfm@himolde.no

Ledige stillinger

Møreforsking Molde søker

IA-holdningsbarometer Møre og Romsdal

15. mai 2014

Møreforsking har undersøkt ledere og ansattes erfaringer med og syn på arbeidet om inkluderende arbeidsliv (IA) i et representativt utvalg IA-virksomheter i Møre og Romsdal. Formålet med prosjektet har vært å måle holdninger rundt sentrale tema i IA-avtalen, først og fremst knyttet til delmålet om inkludering, tilrettelegging og dermed økt sysselsetting av personer med redusert arbeids- og/eller funksjonsevne.

Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift - Estimat for 2014

7. mars 2014

Møreforsking Molde har estimert kostnadsøkning i 2014 i privat sektor for de kommuner der en ikke fullt ut gjeninnførte gammel ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Beregningene gjelder kommuner i sone 4a og 1a.

Ferjefri E39 og mulige virkninger for lufthavnstruktur og hurtigbåtruter

7. mars 2014

Denne rapporten gir en fremtidsvurdering av en fullt utbygd ferjefri E39 med tanke på virkninger for lufthavnstruktur, flyrutetilbud og hurtigbåttilbud på strekningen Stavanger-Trondheim. En ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim vil kunne påvirke influensområdet til lufthavnene langs strekningen. På visse deler av strekningen kan det synes å være relativt korte avstander mellom flyplassene. E39 vil også kunne påvirke hurtigbåttilbudet langs strekningen.

Livsnær livshjelp - rehabilitering i nærmiljøet

4. mars 2014

Aure kommune og Aure rehabiliteringssenter har sammen utviklet prosjektet «Livsnær livshjelp  rehabilitering i nærmiljøet». Prosjektet skal bedre rehabiliteringstilbudet i hjemmetjenestene i kommunen gjennom kompetanseoverføring og tverrfaglig samarbeid mellom partene. Møreforsking Molde har på oppdrag fra prosjektet kartlagt samhandlingen mellom kommunen og rehabiliteringssenteret før de nye hjemmetjenestene ble iverksatt.

Kartleggingen la vekt på å undersøke om kommunen og rehabiliteringssenteret har vært likeverdige parter i utviklingen av prosjektet og i samhandlingen dem imellom for øvrig, hvordan de ansatte opplever eget ansvar for rehabiliteringstilbud til brukere i kommunen og deres syn på kompetanse på rehabiliteringsfeltet i Aure.

Leverandøreffekter Ormen Lange 2008-2012

3. mars 2014

Rapporten oppsummerer resultater fra kartleggingen av regionale leverandørvirkninger knyttet til investeringer og drift for Ormen Lange prosjektet i perioden 2008-2012. Av samlede utgifter på 35,8 milliarder kroner i perioden er 17 prosent verdiskaping knyttet til regionale vare- og tjenesteleveranser fra Midt-Norge. Den regionale andelen for investeringer er 12 prosent og for drift 35 prosent. Samlet viser beregningene at den regionale andelen knyttet til drift gjennomgående er betydelig høyere enn for investeringer, og gjennomgående også høyere enn forventningene fra konsekvensutredningene.

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund

20. februar 2014

Møreforsking Molde har på oppdrag fra Levekårsprosjektet i Kristiansund kommune gjort en kartlegging av barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Undersøkelsen viser at barn og unge av innvandrere deltar i noe mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter enn barn og unge med en eller to norske foreldre. Det er en større andel barn og unge av innvandrere som aldri har deltatt og en større andel jenter som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter enn blant barn og unge i de andre to gruppene. I intervju med innvandrerforeldre kom det fram at de er positive til barns deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter og mener at det er viktig for barnas integrering og språklæring. Videre kom det frem at økonomi, informasjon og transport/avstand til aktivitetene er de mest hemmende faktorene for barnas deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Lean Shipbuilding II

20. februar 2014

Rapporten sammenfatter faglig innhold og resultat fra fase II i Ulstein Verft sitt Lean Shipbuildingprogram, et innovasjonsprosjekt med fokus på implementering av Lean-prinsipp i prosjektlogistikk og intern materialflyt. Arbeidet har vært ledet av en bredt sammensatt Endringsgruppe der også den eksterne forskergruppen har deltatt. Samarbeid og læring ved nye arbeidsmetoder i organisasjonen har vært sentralt i prosjektet.

iKuben og Møreforsking går sjøveien

7. februar 2014

Biomarine næringer i region Nordvest

21. januar 2014

Møreforsking Molde har analysert status og utviklingspotensialer for biomarin industri i region Nordvest. Denne industrien består av 14 bedrifter som i 2012 omsatte for 1,8 mrd kr og sysselsatte 409 årsverk. Rapporten konkluderer med at den biomarine klyngen region Nordvest har stort potensial for økt verdiskaping gjennom videre diversifisering og globalisering.

Kvalitet i alle ledd

15. januar 2014

Arbeidsrapporten Kvalitet i alle ledd - en analyse av endringsbehov i utrednings- og behandlingslinjer for barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester presenterer resultater fra et forprosjekt hvor målsettingen blant annet har vært å identifisere samhandlingsmønstre og samhandlingserfaringer som utgangspunkt for endringsbehov og mulige endringsløsninger, og slik belyse de utfordringer og problemstillinger som danner utgangspunktet for utviklingen av nye koordinerte tjenester for barn og unge.

Rapporter om IFEs nukleære virksomhet

10. desember 2013

Nærings- og handelsdepartementet har fått overlevert to utredninger om Institutt for energiteknikks (IFE) nukleære virksomhet.Utredningene er skrevet av Møreforskning på oppdrag for Norges forskningsråd, etter mandat gitt av Nærings- og handelsdepartementet.

Formålet med den ene utredningen er å avklare den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren. Utredningen beskriver IFEs nukleære forskning ved Haldenreaktoren, og vurderer reaktorens betydning fra et nasjonalt og internasjonalt forskningsperspektiv, næringsperspektiv, atomsikkerhetsperspektiv, og et utdanningsperspektiv.

Formålet med den andre rapporten er å utrede omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren.

Rapportene vil inngå i regjeringens beslutningsunderlag for behandling av ny konsesjon for Haldenreaktoren og nytt Haldenprosjekt fra 2015.

Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv?

25. oktober 2013

Arbeidet med prosjektet Deltagelse i frisklivssentralen i Molde ble initiert av Molde kommune. Molde kommune var i gang med etablering av frisklivssentral i kommunen og ønsket forskningsbasert kunnskap for gode registreringsverktøy og utvikling av frisklivssentralen for best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Møreforsking Molde og Molde kommune utviklet dette prosjektet med mål om å prøve ut skjema for selvrapportert livsstilsendring og livskvalitet, test av fysisk kapasitet og undersøke deltagernes målsettinger og forventninger til frisklivssentralen.

NCE Maritime klyngeanalysen 2013

30. september 2013

Årets analyse av den maritime klyngen i Møre og Romsdal ble presentert på NCE Maritime konferansen i Ålesund 27. september. Professor Arild Hervik og forskningsleder Oddmund Oterhals fra Møreforsking Molde gjennomgikk status for klyngen i 2013 og utsikter fremover.

NCE Maritime klyngeanaysen 2013

Utdanningsbehov, rekruttering og globalisering i den maritime klyngen i Møre og Romsdal

12. august 2013

Rapporten analyserer utdanningsbehov i maritim klynge i lys av pågående globaliserings- og internasjonaliseringstendenser. Undersøkelsen viser at den maritime klyngen tilkjennegir store behov for bacheloringeniører, fagskolekandidater og fagarbeidere. En utdanningsstrategi som forutsetter en avindustrialisering og som har et hovedfokus på universitets- og høgskoleutdanning til fortrengsel av yrkesopplæring synes ikke å være i tråd med de maritime bedriftenes strategier.

Ringvirkningsanalyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen

2. juli 2013

På oppdrag for Kristiansund kommune har Møreforsking Molde (MFM) gjennomført en analyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen, med fokus på sysselsettingsutvikling og rekrutteringsbehov. Klyngen har økt sin sysselsetting med 1.600 årsverk siden 2004 og forventer en tilsvarende vekst i perioden fram mot 2020. Det blir et stort behov for rekruttering og utdanning av kvalifisert personell. I 2020 forventes det mer enn 4.100 direkte sysselsatte og totalt mer enn 7.000 årsverk direkte og indirekte knyttet til petroleumsvirksomheten i Kristiansund og Averøy, som i dag har 29.800 innbyggere og en samlet arbeidsstyrke på 14.000 årsverk. Dette blir en stor utfordring.

Logistikkutfordringer i RIR og NIR

2. juli 2013

I dette forprosjektet har Møreforsking Molde beskrevet dagens opplegg for innsamling av husholdningsavfall på Nordmøre og i Romsdal. Bakgrunnen for forprosjektet er et ønske fra RIR og NIR om å få undersøkt mulighetene for en mer effektiv logistikk via et tettere samarbeid. I forprosjektet inngår derfor også beskrivelser av mulige modeller og løsningsmetoder for planlegging av ruter og lokalisering av omlastingssteder.